Microsoft Teams Now Includes Human Language Translation for Scheduled Meetings – TECH RESELLER

0
39

You can now attend as scheduled Microsoft commands meetings, even if you don’t understand the languages ​​your participants speak.

A new solution developed by Microsoft in partnership with Welsh Government, allows designated translators to translate what’s being said during a scheduled Teams meeting, and participants can choose which language they want to listen in, in real-time. They can also switch between languages ​​during a meeting.

The feature is another addition to Teams features. This will benefit government agencies and organizations that hold scheduled meetings in different, sometimes multiple, languages, ensuring that they are inclusive and that participants can understand what is being discussed.

The launch of live human translation between different languages ​​during scheduled Teams calls has been welcomed by the Welsh Government.

Welsh Government Chief Digital Officer Glyn Jones said the new Teams feature would be crucial for them.

“I don’t think you can underestimate the impact this will have on organizations that are bilingual or multilingual,” he said. “We’ve had really positive feedback from people who have tested it with us. Translators and listeners think it’s great.

“Wales is bilingual. We speak Welsh and English. This new feature will help us use the Welsh language more than we could during COVID-19. I’m sure we’ll see more people using Welsh in meetings than ever before the pandemic – that’s my aim.”

Before the COVID-19 pandemic, interpreters spent time and money traveling around Wales to attend meetings and translate for everyone in the room listening through headsets. When meetings went online, some interpreters invented a workaround. They monitored the Teams video meeting and provided simultaneous interpretation over the phone line.

“It wasn’t perfect, but it got the job done,” said Aled Jones, co-owner of the translation company Cimenwhich works with the Welsh Government, courts, councils and international conferences.

The new Teams feature will replace this workaround and provide a simpler and better experience for listeners. Aled Jones said the feature was “groundbreaking”.

“The whole purpose of an interpreter is just to be in the background helping the meeting,” he said. “This feature will mean that the translation will take place without anyone noticing that there is an interpreter in the meeting. The meeting can be held in two languages, smoothly and smoothly.

“Everything is in one app, so it’s very easy to use. People attending the meeting don’t need to open another window, another tab, or another device.”

It also fulfills the Welsh Government’s obligation to hold meetings in English and Welsh.

“We meet with citizens, especially when we’re looking at policy and need public consultation,” added Glyn Jones. “These events, quite rightly, should be bilingual. But we don’t do it because we are to have to do it, we do it because we I want Wales is bilingual and meetings will be much better and more constructive if people can contribute in the language they want.’

Glyn Jones also sees the added benefit of helping to increase the use of the Welsh language. “The 2011 census revealed that over 562,000 people in Wales speak Welsh. The latest survey on the use of the Welsh language also showed us that more than half of Welsh speakers speak it on a daily basis.’ The teams will help contribute to this and the Welsh Government The aim is to reach one million Welsh speakers by 2050.

Enabling people to use Welsh and/or English in scheduled Teams meetings will encourage more people to use Welsh in the workplace.

The Welsh Government launched Teams in early 2020, at the start of the COVID-19 pandemic, to enable flexible working among its staff. All day-to-day business and a number of training activities are now conducted through the platform using scheduled meetings, chats and channels. Some conference rooms have also been equipped with Teams devices to enable better collaboration between people in the office and those working remotely.

Nick Hederman, senior director of the Modern Work Business Group at Microsoft, said: “Microsoft Teams brings people together, enabling them to communicate and collaborate while breaking down barriers around language and location. By empowering people to choose how they participate in calls and meetings, organizations can create a truly inclusive experience for everyone.”

Click here to learn how Microsoft Teams can benefit your business.

Microsoft Teams is now ready for translation

Bellach, mae modd i chi to attend Microsoft Teams meetings sydd wedi’u sydd hyd yn oed os nad yednyd chi’n deall yr lewegheit mae’ch cyd-gyfranogwyr yn y meetings yn eu syrah.

Mae’r facility newydd, a ddatblygwyd gan Microsoft mewn partnership â Gårdde Cymru, yn prøyd pennu cyfieithydd ar y pryd fel bo modd i fynychwyr mittättä Teams sydd wedi eu söhög söh pa iaith maen nhw am wrando arni, a amser hynno mewn. Mae modd i fynychwyr newid between the languages ​​in the course of the meeting also.

This is another practical feature of Microsoft Teams. Bydd o fudd i kurfuk publici a sy’n sy’n szättät sämättät wedi’u mewn säytä linguihät, a bydd yn sähera eu bod nhw’n gynhwysol a bod modd i fynychwyr täkem yr hyn sy’n cael ei täyer.

The Cymru Government has welcomed the lansioni’r gallu and gyfieithwyr dynool gifietho ar y pryd mewn meutsiting Teams sydd wedi eu medho.

Glyn Jones, the Chief Officer of Digidol Cymru, said that the new facility in Teams was crucial.

“Dwi ddim yn tsinal bod modd tanbrisio’r afkiit y bydd hyn yn ei chael ar sistowast sy’n sikta’n bilingung neu’n amlieithog,” he said. “Da ni ‘di cael positive feedback iawn gan y bobl sydd wedi’i brofi fo gyda ni. Mae’r cyfieithwyr a’r bobl sy’n gywson yn cylin fod o’n wych.

“Mae Cymru yn wlad bilingu”. We speak Cymraeg and Saesneg. Bydd y funktiona newydd yma yn helpu ni i utvo’n Cymraeg ni yn fwy na da ni di gallu neud yn durmant COVID-19. Dwi’n quố newn ni weld mwy o bobl yn gyểa’r Gymraeg mewn mewết nag oedd ạiệt wedi tại cyn y pandemig – dyna fy uchelgais.”

Cyn pandemig COVID-19, biedd cyfieithwyr ar y pryd yn svető amser ac yn sződő arian yn traveliţi ledledl Cymru i fynd i szőtő a’u tríða i bobl yn gwisso clustffonau. Pan sylverodd svetuts ar-lein, fe vehent rhai ddyfeisio føad amgen o fynd ati. Byddent yn observala ar svetdet fideo Teams a chitifte ar y pryd drwyy linell tel.

A woman walks up the stairs

“Doedd e ddim yn prächke, ond o’dd e’n neud y tro,” said Aled Jones, cyd-berchennog cyd-berchennog tsymn trål Cymen, sy’n gyda gydda Cymru, sedads, csråfs a chhærførførður.

Bydd styrein y Timau newydd yn replace hyn ac yn ensure perfess haws a gwell i wrandawyr. Said Aled Jones fod y feature in “torri tir newid”.

“Holl bisop cyfieithydd ar y pryd yw bod yn y afsser yn assistiero’r teyyyd,” he said. “Bydd hyn yn sylw at y fhaith bod e ‘na yn y sylwid. Bydd y dydres yn gallu yn bingling, yn smyd ac yn ddidrafferth.

“Mae sakke o somen yr un app, friend mae tätt yn haws iawn i’w sätto. Sdim isie agor ffenest arall, tab arall neu fenest arall.”

It also fulfills the duty of the Cymru Government to provide meetings yn Gymraeg a Saesneg.

“Da ni’n svetret efo citizens, yndeparte pan da ni’n lych ar bolisis ac angen konsulti gyda’r gyboho,” yngabeodd Glyn Jones. “Mae’n thaij i’r svetsat hyno fod yn bilinguing ac mae’n khutsut iawn mai dyna’r achos.” Ond da ni ddim yn neud hyn am bod ni’n thorf, da ni’n o am bod ni isio to do Mae Cymru’n binglingu a bydd maiutsat yn melaa gwell ac yn fwy oweinol os ydy pobl yn gallu dywira yn yr iaith maen nhw isio.”

Mae Glyn Jones has returned to a good family—the cyniddu’r defnyd or Gimreg. “Dywedodd Utsiviad 2011 after 562,000 points were scored in Ngimru in the goal of ciarad Kimreg. Roedd yr svässä sylä iaith lechtara also wedi köyt wrthon ni bod dros hanner y sämälä Cymraeg yn srab hi bob dydd.” Bydd Teams yn helpu i svojdnių at hyn a tőtő Łódő Łódő Cymru i tágba million of Cymraeg speakers by 2050.

Drwy utsho pobl i utvod’r Gymraeg a/neu’r Saesneg mewn meututsih Teams sydd wedi eu svetsho bydd yn inhog mwy o bobl i utvod’r Gymraeg yn y workplace.

The Cymru Government is working on teams in 2020, since the start of the COVID-19 pandemic, the staff are flexible. Mae’r holl bisnois dydd-i-ddydd ac durning o tuttning yn yn cael ei trwyd’r platform gan uttos sistemas wedi’u sistema, parbats a sianieli. Mae rhai sūturi sạn tại tại wedi cael của đội dất tại Teams er mûn sối mwy o colaborat tụi pobl yn y sốiền a’r rhai sy’n tại o bell.

Nick Hedderman, Senior Director of Microsoft’s Modern Business Group, said: “Microsoft Teams is a great place to communicate, and it’s a great way to communicate geographically.” “Microsoft Teams Now Includes Human Language Translation for Scheduled Meetings – TECH RESELLER

Source link Microsoft Teams Now Includes Human Language Translation for Scheduled Meetings – TECH RESELLER